Lỗi tại Diêm Vương – Tịnh Không

ĐỔ THỪA LỖI TẠI DIÊM VƯƠNG

Lão kia mãn số hồn xuống âm ty. Diêm Vương xử án định tội.

Hồn lão tâu rằng: “Phải hay số thiệt có địa ngục chắc chắn như vầy, thời tôi đã tin Phật, tu Tịnh độ vãng sanh, khỏi nhọc công. Đại vương mở lòng quảng đại, nhắn tin cho tôi biết trước, mà tôi không lo sớm, đến nay hành tội mới hay, té ra chẳng dạy mà giết, oan ức biết ngằn nào, xin châm chế tội lỗi lần thứ nhất”

Diêm Vương phán rằng: Ta thông tin nhiều lần lắm, tóc ngươi muốn trổ hoa râm là tin thứ nhất, răng ngươi lung lay là tin thứ hai, sức người suy yếu là tin thứ ba,  mắt ngươi lờ quá là tin thứ tư, lỗ tai ngươi muốn điếc là tin thứ năm, bệnh nhiều là tin thứ sáu. Sao trách ta chưa cho biết trước.

Có hồn đứa trai nghe rồi quỳ lạy khóc mà tâu rằng: Ông già ấy đặng in sáu lần mà không lo trước đã ưng, còn tôi chưa đặng tin nào, xin Đại vương xét lại.

Diêm Vương phán rằng: Trẫm cho ngươi hay tin nhiều lần, ngươi nhớ tên nọ, một tuổi với ngươi bị thời khí mà chêt ấy là một tin, tên trẻ kia một cỡ với ngươi năm nọ bị thắt họng hai tin,  tên trẻ khác bị chết trôi là ba tin, tên trẻ ở gần bị rắn cắn mà chết là bốn tin, bạn hữu ngươi chết yểu là năm tin,

Thấy một cỡ với ngươi chết yểu đủ giựt mình mà lo tu đều là hay tin trước, đợi trẫm kêu tên mà nói ngươi sao? Dù ngươi sức mạnh vở núi trùm đời, tài cao nâng trời vạch dất cũng không khỏi ra mắt ta sau lúc lâm chung tắt thở, trừ ra tu Tịnh độ có đức Phật Di Đà rước hồn mới khỏi quyền của ta, sau này thành Phật đạo đến đây, trẫm  phải cung kính tiếp nghinh theo lễ khách.

 Sưu tầm 

Bài khác nên xem

Cậu bé Giót

phuocthanh

ĐẠO PHẬT DÀNH CHO AI?

Tâm Lễ

Tài Liệu: Phật Giáo và Dân Tộc Việt Nam mất gì khi phá sản tinh hoa của Gia Đình Phật Tử Việt Nam (TT)

phuocthanh