Lời Dặn Dò Huynh Trưởng – Đoàn Sinh Trong GĐPT Đức Hưng

                 LỜI DẶN DÒ HUYNH TRƯỠNG VÀ ĐOÀN SINH TRONGGĐPT ĐỨC HƯNG

Huynh trưởng và Đoàn sinh trong Gia Đình kính yêu!

Thế là chúng ta đã ở bên nhau 23 năm rồi đó. Việc gì đáng làm chúng ta đã làm, còn lưu trong văn khố. Việc gì đáng nói, chúng ta đã nói còn lưu trong băng từ, trong kỷ yếu. Việc gì sẽ làm chúng ta đều có gieo trồng thiện căn công đức, xin đem hết tâm nguyện thực hành. Sau đây là những nhắc nhở:

Chúng ta thường nghe các bậc Cổ Đức dạy:

LỄ PHẬT là kính cái ĐỨC của Phật rộng lớn vô biên phổ độ lên muôn loài chúng sanh mà nhất tâm cung kính như pháp, xuống lên nhất loạt điều hòa, đó mới là “Y Giáo Phụng Hành”.

NIỆM PHẬT là nhớ nghĩ không quên đến ÂN NGHĨA của ngài đã bao phen vào ra sanh tử, hiện ra trăm ngàn muôn ức thân mà độ thoát chúng sanh không hề mỏi mệt, nên câu từ phải nghiêm túc, thân thế phải đoan nghiêm, không xoay qua xoay lại liếc mắt ngoái đầu, gải tai ngó nhìn ra bốn chung quanh. Đó mới là “Y Giáo Phụng hành”.

GIỮ GIỚI là hạ quyết tâm làm theo HẠNH PHẬT. Vì thiếu giữ giới làm Phật sự là đang làm MA SỰ. Tai hại cho đời luôn phải nhớ ghi. Đó mới là “Y giáo Phụng Hành”.

Chúng ta phải TỤNG KINH, ĐỌC KINH, XEM KINH là để thấu rõ cái LÝ của Phật, hiểu càng tốt. Không hiểu tạng thức A LẠI DA cũng ghi chủng tử từ nầy rồi huân tập sau đủ duyên lành sẽ hoát nhiên trực ngộ. Đó mới là “Y Giáo Phụng Hành”.

TỊNH TÂM là nhiếp phục THÂN KHẨU Ý để quán soi dẫn dắt tư duy mình đi vào cảnh giới Phật, nên phải chuyên tâm. Đó mới là “Y Giáo Phụng hành”.

Chúng ta hướng dẫn các em, và thân hữu chúng ta những gì ta hiểu biết về giáo lý Phật Đà là chúng ta đang hành cái NGUYỆN của Phật là tạo cơ duyên độ khắp chúng sanh. Đó mới là “Y Giáo Phụng Hành”.

Như Pháp vâng làm như thế thì bác cháu ACE chúng ta luôn ở bên nhau, luôn ở trong nhau, vui nào hơn vui nầy “GANG THÉP TA CHIA TAY ĐỪNG BUỒN”.

(THỊ NGUYÊN)

Bài khác nên xem

Tài Liệu: Phật Giáo và Dân Tộc Việt Nam mất gì khi phá sản tinh hoa của Gia Đình Phật Tử Việt Nam (TT)

phuocthanh

Hội thảo Văn nghệ toàn quốc

nhuanphap

Họp Mặt Đầu Xuân Bính Thân Tại Nhà Anh Cả Nguyên Tín Nguyễn Châu

Người Áo Lam