Lịch sử Đức Phật Thích Ca từ Xuất gia đến Thành đạo

( Tài liệu Tu học Ngành Đồng – Bậc Chân Cứng

do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2004 – PL 2548 )

 

 I. Chuẩn bị :

Một số tranh ảnh giới thiệu vầ cuộc đời Đức Phật từ Xuất gia đến Thành đạo.

II. Giờ học :

1.  Em nghe :

–   Thái tử xuất gia :

Nửa đêm ngày mùng 8/2 (ÂL), Thái tử cùng Xa Nặc cưỡi ngựa Kiền Trắc vượt thành ra đi. Đến sông Anôma, Ngài cắt tóc giao Xa Nặc mang về tâu phụ vương rồi một mình đi tìm đạo.

–   Thái tử hỏi đạo :

Ngài đến các vị đạo sư nổi tiếng thời ấy. Học đạo với ông A-la-la Ca-lam, Ngài chứng quả Vô sở hữu xứ định. Đến thọ giáo với ông Uất đầu lam phất, cũng trong thời gian ngắn, Ngài đã chứng đắc được như thầy : đạt Phi tưởng phi phi tưởng xứ định. Nhưng Ngài nhận thấy tất cả các cõi ấy chưa phải là giải thoát.

–   Thái tử tu khổ hạnh :

Ngài đến Ni Liên thuyền cùng tu khổ hạnh với 5 anh em ông Kiều Trần Như. Được 6 năm, Ngài thấy không thể có kết quả. Nhớ hình ảnh những nhạc công lên dây đàn, Ngài nghĩ về con đường trung đạo nên đã từ bỏ lối tu khổ hạnh.

–   Thái tử tham thiền :

Ngài đến gốc cây bồ đề ngồi tham thiền. Ngài thề không chứng đạo không rời khỏi cây bồ đề này.

–   Thái tử thành đạo :

Ngài định tâm chuyên chú vượt qua mọi chướng ngại của ma vương. Sau 49 ngày:

  • Canh 1 : Chứng quả Túc mạng minh.
  • Canh 2 : Chứng quả Thiên nhãn minh.
  • Canh 3 : Chứng quả Lậu tận minh.
  • Lúc sao mai mọc chứng quả vô thượng, thành Phật, bậc chánh đẳng cháng giác, hiệu Thích Ca Mâu Ni. Lúc bấy giờ quả đất rung động, nhạc trời chúc tán, mưa hoa cúng dường. Đó là ngày mồng 8 tháng chạp ( ÂL ).

2.  Em trả lời :

–   Thái tử bắt đầu cuộc đời xuất gia ở đâu ? Lúc nào ?

–   Thái tử hỏi đạo và học đạo với những ai ? Đã tu chứng những quả gì ?

–   Thái tử tu khổ hạnh như thế nào ? Thời gian bao lâu ?

–   Thái tử tham thiền bao lâu ? Lời thề ra sao ?

–   Thái tử thành đạo lúc nào ? Hiệu gì ?

3.  Em cần nhớ :

Vào ngày mùng 8/2 ( ÂL ), Thái tử xuất gia. Ngài đến thành Vương Xá gặp các vị tiên, đến thành Tỳ Xá Ly hỏi đạo ông A-la-la Ca-lam rồi đến ông Uất đầu lam phất. Kế tiếp ngài tu khổ hạnh 6 năm với 5 anh em ông Kiều Trần Như. Ngài thấy không thể giải thoát được nên từ bỏ lối tu này. Sau, Ngài đến ngồi dưới gốc cây bồ đề để tham thiền nhập định. Ngài thề không chứng đạo không rời cây bồ đề. Sau 49 ngày tham thiền, ngày mùng 8 tháng chạp ( ÂL ), Ngài thành đạo, hiệu Thích Ca Mâu Ni.

4.  Em tu tập :

–   Phải có tinh thần cầu học.

–   Học, tu sáng suốt.

–   Luôn tinh tấn.

Bài khác nên xem

Người Mẹ – Ngô Tằng Giao

ducquang

Huynh trưởng GĐPT Cam Ranh tu Bát Quan Trai giới lần thứ 3 – năm 2014

Lam viên Cam Ranh – Cam Lâm tu Bát Quan Trai giới lần 1 năm 2014.