Lễ phát chứng chỉ Bậc Trì Khóa 12 – BHD Lâm Đồng

Ngày 07.01.2012 BHD Lâm Đồng đã tiến hành Lễ Cấp chứng chỉ cho 29 học viên trúng cách lớp Phật pháp Bậc Trì khóa 12.

Lớp Phật pháp Bậc Trì khóa 12 được khai khóa ngày 20.02.2010, chương trình học trong 2 năm theo chương trình của BHD Trung Ương ban hành, đồng thời để giúp cho các Huynh trưởng học viên bổ sung kỷ năng cầm đoàn. Ban điều hành lớp đã tổ chức những kỳ trại bồi dưỡng kỹ năng lều trại, điều hành sinh hoạt, tập các bài hát sinh hoạt v.v…

Tin từ VP BHD Lâm Đồng.  

 

Bài khác nên xem

GĐPT Đức Hạnh tổ chức trại Dũng – Kiền Trắc 2013

nhuanphap

Cáo bạch: Sa di ni Thích Nữ Chủng Quang viên tịch

nhuanphap

GĐPT Gia Định khai khoá bậc Lực năm 2015

nhuanphap