Hình ảnh buổi lễ rót đồng Tôn tượng Bồ tát Quán Thế Âm tại chùa Pháp Vân vào ngày 6/8/2012.

theo Nguyên Vũ Lưu Nghiệp Cường Đoàn Cựu Huynh Trưởng

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Lửa Dũng 2 – Đức Quảng

ducquang

Tính Chất Văn Nghệ GĐPT – Đức Quảng (còn một kỳ)

ducquang

Nhạc Karaoke: Tình Cha – Giác An

ducquang