Giới thiệu 3 ngôi báu

%name

 

 ( Tài liệu Tu học Ngành Đồng – Bậc Mở Mắt

do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2004 – PL 2548 )

 I.  CHUẨN BỊ

Tìm hình ảnh Phật, Tăng và 3 loại Pháp bảo: Kinh – Luật – Luận.

 II.  GIỜ HỌC

  1. Em suy nghĩ

–   Em thường được nghe nói về 3 ngôi Tam Bảo, em hiểu Tam Bảo để chỉ cho điều gì?

–   Vì sao nói Phật, Pháp, Tăng là 3 ngôi quý nhất?

–   Em hiểu Phật chỉ ai? Pháp là gì? Tăng để nói về ai?

  1. Em cần biết

Phật, Pháp, Tăng là 3 ngôi báu quý nhất.

–   Phật: Là vị hoàn toàn sáng suốt, cứu mình, cứu người thoát khổ. Có 3 nghĩa: Tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn.

–   Pháp: Là lời dạy của Phật và lời bàn của các vị Bồ tát, Tổ sư gồm: Kinh, luật, luận.

–   Tăng: Là người xa lánh gia đình, nguyện trọn đời tu tập theo Phật, họp thành đoàn từ 4 vị trở lên.

  1. Em thực hành

–   Tôn kính và thờ phụng Phật – Pháp – Tăng.

–   Trò chơi: “ Phật – Pháp – Tăng ”.

Bài khác nên xem

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tu Bát Quan Trai kỳ 5/2017

Tâm Lễ

Sổ Hiếu Thiện Ngành Đồng

ducquang

BHD.GĐPT CAM RANH khai khóa tu học năm 2015