DUYÊN KHỞI THÍ THỰC CHẨN TẾ HIỆP KỴ KỲ SIÊU BẠT ĐỘ GIẢI OAN

Theo kinh Du Già Diệm Khẩu Thí Thực thuật lại rằng “ Một thuở nọ Đức Thế Tôn ở trong trú xứ Tăng Già Lam Ni Cu Luật Na thành Ca Tỳ La, Đức Thế Tôn thuyết một thời pháp ngắn, lúc ấy ngài A Nan đang tịnh tọa ở một chổ vắng lặng khác. Canh ba hôm ấy có một ngạ quỷ thân cao to, hình hài kho đét, miệng đỏ rực, lửa cháy ra vào theo hơi thở, đầu tóc rối bồng bềnh mỗi sợi tóc cứng và nhọn như kim, trong tóc lửa khói xì ra trông thật ghê sợ. Quỷ xuất hiện trước mặt tôn giả A Nan và lớn tiếng bạch rằng: “Bạch ngài, ba ngày nữa ngài sẽ chết và đọa làm quỹ Diệm Khẩu như tôi”, rồi tiếp “Ngài muốn khỏi chết thì chỉ có một cách là ngài phải cúng thí mỗi phần 77 hộc đồ ăn cho vô số loài Diệm Khẩu Quỷ, các tiên vong các nghiệp đạo, minh quan âm ty chư vong số đông gấp trăm ngàn lần hằng hà sa số và thay mặt ngạ quỷ chúng tôi cúng dường tam bảo thì không những chỉ ngài mà các bạn đồng hành cùng ngài trên đường tu đều được trường thọ phước đức vô lượng”. Do đó mà Thế Tôn thuyết kinh “DU GIÀ DIỆM KHẨU THÍ THỰC KHOA NGHI”, “PHẬT THUYẾT CỨU DIỆN NHIÊN NGẠ QUỶ ĐÀ LA NI THẦN CHÚ KINH”, “PHẬT THUYẾT THIẾT THÀNH NÊ LÊ KINH”, “DU GIÀ TẬP YẾU CỨU ANAN, ĐÀ LA NI NGHI QUỶ”. Yếu nghĩa các kinh trên là đem tất cả vật thực tâm nguyện cúng dường mười phương thường trụ tam bảo, xong dùng năng lực của chư Phật biến thức ăn nầy thích hợp với từng loài ngạ quý và số lượng nhiều vô cùng cực khiến cho loài ngạ quỷ được no đủ. Chẳng những thế, thức ăn nầy sẽ biến thành pháp thực thiền diệc thức làm tiêu trừ nghiệp chướng vãng sanh tức khắc về thế giới tây phương được hạnh bất thoái chuyển không rơi vào ba đường ác.

Khi đàn kiến tác tuần tự theo thời gian sám chủ chư sư hành đàn như thế nào, chúng tôi sẽ có bài tường thuật cùng lý giải kèm hình ảnh minh họa qua hai trang nhà và anh chị em có thể tiếp tay truyền tải trên hệ thống FB xã hội để có thể thông suốt và thấy được lợi ích của việc kiến đàn như thế nào và ảnh hưởng tích cực trong cuộc sống ra sao?

Hẹn gặp lại./.

(THỊ NGUYÊN)

Bài khác nên xem

Hòa Thượng Hư Vân Giảng Về Pháp Hội Trai Đàn

ducquang

Đề tài: Kinh Duy Ma Cật

Huệ Quang GĐPTVN

Đức Phật Thích Ca Với Vấn Đề Giáo Dục

phuocthanh