Home » Đề tài: Kinh Duy Ma Cật

Đề tài: Kinh Duy Ma Cật

Đề tài: Kinh Duy Ma Cật  – Phần Dẫn Nhập và Đại Cương

(Tu học Bậc Lực GĐPT Việt Nam)

Giảng Sư: TT Thích Nhuận Châu
giảng tại Trung Tâm Bậc Lực Miền Khuông Việt

Bài khác nên xem

Khúc cây xuôi dòng

phuocthanh

Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo – KỲ I

phuocthanh

Cung Thỉnh Giác Linh Tham Lễ Phật – Tổ

phuocthanh