Cung tiển chơn linh Anh Nguyên Ngộ

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Toàn thể Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Quảng Đức Sài Gòn

Thành kính cung tiễn chơn linh cố huynh trưởng cấp Dũng Nguyên Ngộ Nguyễn Sĩ Thiều về nơi An Dưỡng Quốc.

Bài khác nên xem

BHD.GĐPT Khánh Hoà phân ưu

BHD GĐPT Đồng Nai: Siêu Sanh Tịnh Độ

phuocthanh

GĐPT Kon Tum thành kính phân ưu

Huệ Quang GĐPTVN