Cung tiển chơn linh Anh Nguyên Ngộ

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Toàn thể Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Quảng Đức Sài Gòn

Thành kính cung tiễn chơn linh cố huynh trưởng cấp Dũng Nguyên Ngộ Nguyễn Sĩ Thiều về nơi An Dưỡng Quốc.

Bài khác nên xem

Lời cảm tạ của gia đình HTr Nguyên Tín – Nguyễn Châu

Huệ Quang GĐPTVN

Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT VN Kính Viếng

ducquang

HÌNH ẢNH: Lễ tang Htr Cấp Dũng Nguyên Thanh – Ngô Văn Chơn

Huệ Quang GĐPTVN