Chương trình huấn luyện Huynh Trưởng Cấp III – Vạn Hạnh

 ( Theo Văn Thư số: 10023/HDTƯ/NH/TB ngày 18.04.2010 )

 

PHẦN I

CHƯƠNG TRÌNH GIAI ĐOẠN HÀM THỤ

 1. Ôn tập các bộ kinh đã học.
 2. Đi sâu vào các bộ kinh.

a.  Kinh Thắng Man:

–   Thập đại thọ: Đạo đức phụ nữ trong xã hội hiện tại.

–   Quy – Giới – Nguyện – hành: Hướng đi của tuổi trẻ thời đại.

b.  Kinh Duy Ma Cật:

–   Bất tư nghì giải thoát: Nhân cách đạo đức của phật tử trong thế giới trụy lạc và cám dỗ.

–   Bất nhị pháp môn: Trí tuệ và dục vọng.

c.  Kinh Kim Cương:

–   Bố thí dẫn vào thực chứng.

–   Vô tránh tam muội: Tánh không và hòa bình thế giới.

 1. Tìm hiểu sự phát triển Phật giáo trên thế giới (Các Hội đoàn Phật giáo quốc tế – Phật giáo tại các nước Tây phương)
 2. Phong trào Gia Đình Phật Tử tại Hải ngoại.
 3. Nhận định tình hình thực tế Gia Đình Phật Tử hiện nay và đề nghị một phương thức khắc phục khó khăn về 3 phương diện: Tổ chức – Huấn luyện – Tu học.
 4. Ứng dụng Phật pháp trong đời sống xã hội.
 5. Đời sống thanh niên.

 

PHẦN II

CHƯƠNG TRÌNH GIAI ĐOẠN TRÊN ĐẤT TRẠI

I.  TỔNG QUÁT

 1. Tinh thần Trại Vạn Hạnh.
 2. Sứ mệnh Huynh trưởng.
 3. Người lãnh đạo tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

 II.  PHẬT PHÁP

 1. Nhân sinh quan – Vũ trụ quan Phật giáo.
 2. Vạn hạnh thiền sư.
 3. Tứ Tất Đàn.
 4. Ứng dụng tinh thần tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên.
 5. Thiền trong đời sống Huynh trưởng.

 III.  GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

 1. Trại họp bạn.
 2. Trại trưởng.
 3. Trại huấn luyện.
 4. Cương yếu điều hành và tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam.
 5. Tính chất văn nghệ trong Gia Đình Phật Tử.

 IV.  ĐỀ TÀI LUẬN KHÓA

Các Trại sinh chọn 01 trong 13 đề tài tại phần II của chương trình để làm luận văn mãn khóa.

Bài khác nên xem

Khai mạc Trại Huyền Trang IV của BHD Cam Ranh

datthinh

Lý tưởng của Huynh trưởng

datthinh

Hình ảnh Liên trại A Dục XIII – Huyền Trang V GĐPT Cam Ranh (giai đoạn 2)

Huệ Quang GĐPTVN