Bức Chân Dung Cửu Tuần Khánh Tuế – Đức Quảng

Bức chân dung cửu tuần khánh tuế

Chín mươi năm nhập thế gian lao

Chông gai là thảm muôn màu

Bão giông nâng đỡ thuyền dâng cao vời

Trong nước loạn chẳng rời tay giữ

Lúc quê nghèo không bỏ đường Lam

Môi cười mà lệ thậm thâm

Còn bao lâu nữa nhà lam thái hòa.

Anh Chau 2 40x60z

Bài khác nên xem

BHD.GĐPT các tỉnh, thị kính tiếc Anh Tâm Kiểm Bạch Hoa Mai

Huệ Quang GĐPTVN

Lễ Kết khóa Trại chuyên năng Phú Lâu Na 4

phuocthanh

Lễ chung thất cố Hoà Thượng Ân Sư

phuocthanh