Bổng Trở Thành Lịch Sử!

Cổng rừng mở rộng đón người xưa

bấy nhớ bấy thương mấy chẳng vừa

Đêm ấy chư Thiên giăng ám chướng

Sáng ngày thần quỷ  đứng chờ trưa

Hát ca như thể bình an lắm

thác đổ reo hò mát nắng thưa

anh đi chầm chậm mà an trú

thoáng chốc đã thành lịch sử chưa ?

Đức Quảng

 

Bài khác nên xem

Thơ: Cành Lan Ngọc

phuocthanh

Bản tin số 1 – Trại A Dục 9

phuocthanh

Ánh trăng xuân…

Linh Nguyên