BHD Trung Ương – Nhất tâm hộ niệm

Lịch duyệt bát tuần lam thạch trụ

một đời chính nghĩa đạo không hai

tóc bạc vững yên hàng đại thụ

lòng son không đổi  tợ hoa khai

Bài khác nên xem

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức hội thi Đường về Linh Thứu lần thứ 4

Tâm Lễ

GĐPT Từ Hiếu (BHD GĐPT Quảng Đức – Sài Gòn) kỷ niệm chu niên lần thứ 18

phuocthanh

BHD GĐPT Ninh Thuận công nhận chính thức GĐPT Long Hải

phuocthanh