BHD Trung Ương – Nhất tâm hộ niệm

Lịch duyệt bát tuần lam thạch trụ

một đời chính nghĩa đạo không hai

tóc bạc vững yên hàng đại thụ

lòng son không đổi  tợ hoa khai

Bài khác nên xem

Lễ Viếng của Hòa Thượng Thượng Thủ Hội Đồng Cố vấn Giáo Hạnh GĐPT Việt Nam

phuocthanh

BHD GĐPT Ninh Thuận khai khóa các bậc học Huynh Trưởng năm 2013

phuocthanh

Lễ kỳ siêu Lục thất Trai tuần cố HTr Tâm Kiểm Bạch Hoa Mai