BHD Trung Ương – Nhất tâm hộ niệm

Lịch duyệt bát tuần lam thạch trụ

một đời chính nghĩa đạo không hai

tóc bạc vững yên hàng đại thụ

lòng son không đổi  tợ hoa khai

Bài khác nên xem

BHD GĐPT DakLak – thành kính phân ưu

Lễ Húy nhật Hòa Thượng Tâm Thanh, Ân sư GĐPT Việt Nam

phuocthanh

BHD Gia Định: Trại Dũng liên quận 2 – 9 – Thủ Đức

nhuanphap