BHD Trung Ương – Nhất tâm hộ niệm

Lịch duyệt bát tuần lam thạch trụ

một đời chính nghĩa đạo không hai

tóc bạc vững yên hàng đại thụ

lòng son không đổi  tợ hoa khai

Bài khác nên xem

Hội Dũng lần thứ 21 GĐPT Gia Định

nhuanphap

Mừng Thọ Chị Phó Trưởng Ban – Ban Hướng Dẫn TƯ GĐPT Việt Nam

phuocthanh

Sơ kết sáu tháng đầu năm

nhuanphap