BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam Lễ Phật đầu năm Quý Tỵ tại Tu Viện Quảng Hương Già Lam

IFSáng nay ngày mồng một Tết năm Quý Tỵ(10.02.2013), BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam Lễ Phật đầu năm tại Tu Viện Quảng Hương Già Lam, tham dự Lễ có Anh Nguyên Hoành Lê Văn San – Phó Trưởng Ban, Anh Thị Nguyên Nguyễn Đình Khôi – Tổng Thư Ký, Anh Đạt Thịnh – Phó Tổng Thư Ký, Chị Diệu Thuận Phạm Thị Xuân Hoà – Phó Tổng Thư Ký, Anh Nguyên Thanh Lê Văn Chơn – Uỷ Viên Tổ Kiểm, Anh Quảng Thành Châu Mạnh Cường – Uỷ Viên Tu Thư kiêm Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Quảng Đức Sài Gòn, Anh Thiên Tịnh Lê Văn Nghệ – Đại Diện Miền Quảng Đức, Anh Quảng Bình Nguyễn Thanh Lân -Trưởng Ban Hướng Dẫn cùng quý Anh Chị trong Ban Hướng Dẫn GĐPT Gia Định.

Anh Phó Trưởng Ban chủ lễ, niêm hương bạch Phật, tụng nghi thức GĐPT.

Sau phần chào Kỳ hiệu Sen Trắng, Anh Nguyên Hoành Lê Văn San chúc Tết BHT và Đoàn sinh Gia Đình Đức Chơn “… nhân dịp đầu Xuân quý Tỵ Anh thay mặt BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam gởi lời chúc Tết đến BHT và Đoàn Sinh GĐPT Đức Chơn một năm mới  đạo tâm kiên cố, dũng tiến trên đường đạo..”

Đáp lại lời chúc tết của BHD Trung Ương, Chị Diệu Trinh – Nguyễn Thị Tuyết Phó trưởng Ban Ngành Nữ BHD GĐPT Gia Định cũng là Gia trưởng GĐPT Đức Chơn thay mặt toàn thể Lam viên gởi lời chúc Tết lên toàn thể quý Anh Chị BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam.

Phái đoàn BHD Trung Ương đến chúc thọ Hoà Thượng – Trú Trì Tu Viện Quảng Hương Già Lam, Thượng Toạ Khế Đạo – thành viên  Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Việt Nam, Thượng Toạ Thích Quảng Khương, Thượng Toạ Thích Pháp Thuỷ và Thượng Toạ Quản Lý Tu Viện Quảng Hương Già Lam.

Trong Lời Chúc Tết của Thượng Toạ Pháp Thuỷ “… mỗi Anh Chị Huynh Trưởng phải tự tu để  giác ngộ, còn sinh hoạt GĐPT là đại nguyện của từng Huynh Trưởng cũng như các bậc Bồ Tát phổ Hiền, Quán Thế Âm đều có đại nguyện cả. Do đó người Huynh Trưởng phải là những Bồ Tát Bất Thối Chuyển, khi Tôi còn hành Điệu Đại Lão Hoà Thượng khai sơn Tu Viện Quảng Hương Già Lam có hỏi?. Điệu có muốn thành Bồ Tát Bất Thối Chuyển không?, Tôi bạch Ôn, việc này khó khăn quá  con không làm nỗi, Ôn nói: cũng không khó gì ai cũng làm được, ngay cả Tôi hoặc các bậc cao Tăng thạc đức hằng ngày cũng phải tu tập, tụng kinh, nếu siêng năng, tinh tấn, không bỏ sót ngày nào thì sẽ trở thành Bồ Tát Bất Thối Chuyển…”

Khi ra về mỗi Anh Chị thành viên BHD Trung Ương đều được Hoà Thượng trú trì phát lộc cho mỗi Huynh Trưởng một cây nhang trầm đem về cúng Phật, để nhớ lại bài nguyện hương

Giới hương, Định hương, Dữ huệ hương

Giải thoát, Giải thoát tri kiến hương

Quang minh vân đài biến pháp giới

Cúng dường thập  phương Tam bảo tiền.

Có một dạo, ngài ANAN hỏi PHẬT rằng:

           – Bạch đức THẾ-TÔN, trong tất-cả các mùi hương trên thế-gian nầy, có mùi hương nào bay ngược được chiều gió hay không ?

           PHẬT đáp:

           – Nầy A NAN, không một mùi hương nào mà có thể bay ngược chiều gió được cả.  Ngoại trừ có một mùi hương, chẳng những bay ngược được chiều gió mà còn tỏa rộng khắp đến muôn phương.

           A NAN thưa:

           – Bạch THẾ-TÔN chẳng hay đó là loại hương gì ?

           PHẬT đáp:

           – Ðó là mùi hương của người tu PHẠM-HẠNH (tức là đạo-đức trong sạch).

           Mùi hương mà Phật vừa nói đó chính là “Ngũ phần pháp-thân hương”  vừa giải-thích ở trên đây vậy.

           Tóm ý hai câu kệ nầy dạy như sau:

           – Trong cuộc đời tu-hành của con, nếu như có được bao nhiêu công-đức, pháp lành chi, con nguyện xin dưng cúng-dường lên chư PHẬT khắp cả 10 phương pháp-giới.

 Buổi chúc Tết hoàn mãn lúc 10h30 cùng ngày, Sau đó tiếp tục đến chúc Tết các Anh Chị cao niên và thấp hương tại nhà các anh chị quá cố.

Ban biên tập


IMG_0533

Bài khác nên xem

Lễ Khánh thành Đoàn quán GĐPT Khánh Quang- BHD GĐPT BàRịa Vũng Tàu

phuocthanh

Bản tin số 4: Tang lễ cố HTr cấp Tấn TÂM ĐẠI – PHẠM THỊ NA

phuocthanh

GĐPT Đức Hưng tổ chức lễ Hiệp Kỵ

phuocthanh