BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam kính viếng

BHD Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam thành kính phân ưu cùng tang quyến. Chúng tôi xin được phép chia sẻ mất mát to lớn này của Anh Đồng Minh Lê Văn Mới. Toàn thể BHD Trung Ương nhất tâm cầu nguyện Hương linh cụ bà sớm siêu sanh Phật quốc. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật.

Bài khác nên xem

Lễ di quan tang lễ Huynh trưởng cấp Dũng GĐPT Việt Nam Quảng Hội – Lê Cao Phan

Người Áo Lam

BHD GĐPT Cam Ranh Đảnh lễ Giác Linh Hòa thượng ân sư GĐPT Việt Nam tân viên tịch

Huệ Quang GĐPTVN

BHD GĐPT Ninh Thuận nhất tâm cầu nguyện cố HTr Nhựt Nghĩa – Dương Kim Tình

Huệ Quang GĐPTVN