BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Bát Quan Trai Giới lần I năm 2013

IF

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tổ chức Đại lễ Hiệp Kỵ vào ngày 07.03.Quý Tỵ (16.04.2013), trước một tuần hoặc sau một tuần của Lễ huý nhật cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, BHD GĐPT Quảng Đức Sài gòn tổ chức Bát Quan Trai Giới để tưởng niệm công đức của quý Ân sư, Sáng lập, Huynh Trưởng và Đoàn sinh đã trọn đời hy sinh cho Tổ chức GĐPT Việt Nam.

Trong chương trình hoạt động năm 2013, Sáng nay 21.04.2013, BHD Quảng Đức Sài Gòn đã tổ chức Bát quan trai tại Chùa Từ Hiếu, gần 100 giới tử tham dự, với mục đích, tập sống gần đời sống xuất gia, gần chùa chiền, gần nơi thanh tịnh. Tập quen với đời sống thanh tịnh để thấy được giá trị. Còn cao hơn nữa, cận trụ được hiểu là tập sống gần đời sống một vị A La Hán, là bậc Thánh xuất thế gian.

Các giới tử đã cầu xin mười phương chư Phật “ Đệ tử chúng con tên là … một lòng phụng thỉnh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mười phương ba đời tất cả Phật, chư Tôn Pháp, chư Bồ tát, chư Hiền Thánh Tăng. Cúi xin Tam bảo dũ lòng từ bi, lai lâm chứng giám, con nhờ sức từ ngôi Tam bảo, cho nên được thọ giới “Bát quan trai”, xin thương xót cho chúng con.”

 Theo chương trình Bát Quan Trai Giới, ngoài việc tụng kinh, đi kinh hành, niệm Phật, thọ trai theo chánh niệm. Lễ xả giới, Hoà Thượng Giới sư đã khuyến tấn “ Quý hóa thay! Các Phật tử đã nguyện tu giữ Bát quan trai giới một ngày một đêm được thanh tịnh, công đức vô lượng. Vậy, xin khuyên các Phật tử, kỳ sau phát nguyện tu thêm một ngày một đêm nữa để cho công đức được tăng trưởng”. Tu bát quan trai giới hoàn mãn vào lúc 17h00 cùng ngày.

Vp BHD GĐPT Quảng Đức Sài GònBài khác nên xem

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu thi bậc Trì, Định, Lực

Tâm Lễ

BHD GĐPT Lâm Đồng đã tổ chức tổng kết Bậc Lực năm 2015, khai khóa Bậc Lực 2016.

phuocthanh

BHD GĐPT Đồng Nai tổ chức thi kết khóa Kiên , Trì, Định, Lực

phuocthanh