BHD GĐPT Quảng Đức phân ưu

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo sư A Di Đà Phật

Ban Hướng dẫn GĐPT Quảng Đức thành kính phân ưu cùng gia quyến anh Đồng Minh Lê Văn Mới – Cam ranh

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Khánh Hoà Khấp Báo

nhuanphap

Ngày Thứ 2 Lễ Tang cố HT cấp Dũng Nhật Hồng – Nguyễn Để

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam – Đảnh Lễ Giác Linh

ducquang