Bản Thệ Tăng Già – Bản Quy Nguyện của HĐCVGH GĐPT Việt Nam

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Bản Thệ Tăng Già – Bản Quy Nguyện của Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Quyết định số : 12.046/HDTƯ/TB ngày 27.05.2012

datthinh

Quyết định số : 12.084/HDTƯ/TB ngày 26.08.2012

datthinh

Văn thư số : 12.048/HDTƯ/TB ngày 28.05.2012

datthinh