Bản Thệ Tăng Già – Bản Quy Nguyện của HĐCVGH GĐPT Việt Nam

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Bản Thệ Tăng Già – Bản Quy Nguyện của Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Thông tư : 11.093/HDTƯ/TB – Trang nhà GĐPT Việt Nam

datthinh

Tâm thư

nhuanphap

Quản Trị Hành Chánh Trong GĐPT

phuocthanh