Bản Thệ Tăng Già – Bản Quy Nguyện của HĐCVGH GĐPT Việt Nam

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Bản Thệ Tăng Già – Bản Quy Nguyện của Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Thông tư số 11.083/HDTƯ/TB ngày 09.10.2011

datthinh

Thông Tư: Tổ chức Lễ cầu siêu – Lễ cầu an cho nạn nhân bị động đất ở Nepal

phuocthanh

Thông Tư về trang nhà GĐPT Việt Nam.org

phuocthanh