Bản Thệ Tăng Già – Bản Quy Nguyện của HĐCVGH GĐPT Việt Nam

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Bản Thệ Tăng Già – Bản Quy Nguyện của Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Thông Tư 11.084/HDTƯ/TB – Xếp Cấp Huynh Trưởng

datthinh

Thiệp Chúc Tết của BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam

phuocthanh

Quyết định số : 12.047/HDTƯ/TB ngày 27.05.2012

datthinh