Bản Thệ Tăng Già – Bản Quy Nguyện của HĐCVGH GĐPT Việt Nam

0

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Bản Thệ Tăng Già – Bản Quy Nguyện của Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

 

 

 

 

Ý kiến của bạn
Chia sẻ.

Comments are closed.