Thông tư số 11.083/HDTƯ/TB ngày 09.10.2011

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam xin gởi Thông Tư số 11.083/HDTƯ/TB ngày 09.10.2011 V/v Tổ chức Đại hội Huynh Trưởng.

 

 

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Đồng Nai nhiệm kỳ 2016-2020

phuocthanh

Lễ Thọ Cấp Tấn

phuocthanh

Quyết định số : 12.022/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

datthinh