Thông tư số 11.083/HDTƯ/TB ngày 09.10.2011

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam xin gởi Thông Tư số 11.083/HDTƯ/TB ngày 09.10.2011 V/v Tổ chức Đại hội Huynh Trưởng.

 

 

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Quyết định số : 12.028/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

datthinh

Thông tư lể tang HT Nguyên Ngộ

datthinh

Văn thư số : 12.053/HDTƯ/TB ngày 02.06.2012

datthinh