Thông tư số 11.083/HDTƯ/TB ngày 09.10.2011

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam xin gởi Thông Tư số 11.083/HDTƯ/TB ngày 09.10.2011 V/v Tổ chức Đại hội Huynh Trưởng.

 

 

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Đại Hội Huynh Trưởng Giữa Nhiệm Kỳ GĐPT Quảng Đức – 08.01.2012

phuocthanh

Quyết định số : 12.047/HDTƯ/TB ngày 27.05.2012

datthinh

Nội dung các Văn kiện Đại hội – 4 Tiểu ban

datthinh