Warning: Constant WP_CACHE already defined in /home/vkbxoavn/public_html/wp-config.php on line 3
Ban Hướng Dẫn Trung Ương Phân Ưu | GĐPT Việt Nam

Ban Hướng Dẫn Trung Ương Phân Ưu

Chín tầng vang vọng diệu âm

nhạc thần réo rắc chân tâm tỏ bày

Từ chấn hưng đến ngày nay

Phật thiều phấp phới theo bài giáo ca

Hôm nay anh dẫu đi xa

Vẫn còn Phật Giáo Việt Nam chan hòa1 Anh Le Cao Phan mainz

Bài khác nên xem

BHD Lâm Đồng viếng phúng viếng nhạc mẫu của anh Nguyên Bảo Trần Nho TTK/BHD/LĐ

phuocthanh

Thơ Cảm tạ

phuocthanh

BHD GĐPT Bình Thuận Thành Kính Phân Ưu