Ban HƯớng Dẫn GĐPT Quảng Nam 1 kính tiến

Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Quảng Nam 1 xin đê đầu ngưỡng bái người anh áo lam đã tận hiến trọn đời mình vì Đạo Pháp quê hương


Bài khác nên xem

Thư cảm tạ của gia đình Cố HTr Minh Đạo – Phan Hồng

nhuanphap

Lễ Kết khóa Trại chuyên năng Phú Lâu Na 4

phuocthanh

BHD GĐPT Lâm Đồng: Phúng viếng

phuocthanh