Anh còn sống mãi

 

Nguyên sơ tánh tịnh vốn vĩnh hằng

Ngộ lý chơn thường thuận thế gian

Nguy-yên vinh nhục tùy duyên hóa

chí tâm hùng đối vạn nan

Thiều âm cửu thập vi kỳ giã

Còn sáng tâm anh vững tại hàng

Sống ta bà hay mai về tịnh thổ

Mãi là anh cả giửa rừng Lam

                     Tâm Hoài – UVNH.GĐPT.BRVT

Bài khác nên xem

Thơ: Ca Dao… Cấm !

phuocthanh

Thơ: Tứ Tự của Quảng Hoa

phuocthanh

Bức Trúc Lâm đại sĩ xuất sơn đồ

phuocthanh