Ấn Phẩm Mừng Phật Đản PL.2558

Tịch lặng vô biên trời Đâu Suất

Ba ngàn thế giới hiện cao sâu

tâm tư  trang trải lời nghiêm mật

Bồ tát Hộ Minh  giáng địa cầu.

1 Phat dan 14  thiep chucAz

 

Ban Văn Nghệ GĐPT Việt Nam design ấn phẩm Mừng Phật Đản – chỉ ấn hành một số ít kính biếu – Nếu các đơn vị cần thiết thì liên lạc sớm với UV Văn Nghệ để thực hiện.

Bài khác nên xem

BHD.GĐPT Cam Ranh: Phật sự cúng dường Đại lễ Vu Lan PL.2564 – DL.2020

Huệ Quang GĐPTVN

Trại Hiếu GĐPT Thuận Thành

phuocthanh

Lễ phủ kỳ-Truy thăng Htr cấp Tấn- Tưởng niệm và Lễ viếng cố Htr Đồng Hữu-Hồ Văn Nghĩa

Tâm Lễ