Vu Lan Duyên Khởi Mục Kiền Liên Bồ Tát

Vu Lan Duyên Khởi Mục Kiền Liên Bồ Tát

 Muc 451

Kính thưa quý anh chị,

Cùng các em thân mến.

Hôm nay chúng ta đang vào mùa Vu Lan. Có thể nói hơn 2500 năm trước cho đến nay chưa có một lễ hội nào lớn lao và đầy đủ ý nghĩa nhất hơn đại lễ Vu Lan. Thế nên mới có câu “Vu Lan Thắng Hội”. Vào mùa Vu Lan, các chùa thường tổ chức tụng kinh Vu Lan hay kinh Báo Hiếu Phụ mẫu ân để nhắn nhủ chư Phật tử hướng tâm vào hai đấng sinh thành và thấm nhuần phương pháp báo hiếu theo chánh Pháp qua gương Hiếu Ngài Mục Kiền Liên. Nhờ đức Mục Kiền Liên  muốn báo đáp thâm ân từ mẫu mà đức Phật đã chỉ bày cho phương pháp cứu khổ và báo ân cha mẹ, nên từ đó có câu xưng tán: “ Nam mô Vu Lan duyên khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát”.

Qua kinh Vu Lan – Báo Hiếu chúng ta suy ngẫm và rút ra được nhiều điều bổ ích bàng bạc trong đời sống ngay trước mắt và chung quanh ta. Thí dụ như khi đức Mục Liên đắc lục thần thông thì nhìn thấy vong mẫu trong thời hiện tại đang thọ khổ hình trong loài Ngạ quỷ (quỷ đói) do lòng tham lam, bỏn xẻn mà ra. Đối với những bậc thánh tăng gần như cha mẹ, người thân hoặc rộng như chúng sinh, vạn loại hữu tình… chưa bao giờ họ thật sự chết hay mất đi đâu cả mà chỉ là  những cuộc tái sinh nối tiếp chỉ là do chuyển biến của nghiệp lực luân hồi mà thôi.

Sau khi sinh Thái tử Tất Đạt Đa được bảy ngày hoàng hậu Ma Da ly trần – Thái tử mồ côi mẹ từ đó – Di mẫu Ma ha Ba Xà Ba Đề nuôi dưỡng! Sau này, trên con đường cầu đạo với ông Uất Đầu Lam Phất ngài đạt  lục thần thông (six penetrations) đã thấy mẫu thân tái sanh trên cung trời Đao Lợi – Đến khi thành Phật Ngài đã  lên thuyết một Pháp hội lớn tại đây. Cũng như khi Tịnh Phạn vương lâm chung đức Phật cùng tất cả cháu con hoàng thất đã xuất gia tề tựu quay về hầu bên Linh quan cố vương, đức Phật lại thấy Tịnh Phạn vương sẽ thác sinh lên cõi trời Tịnh Cư.

Không những các Ngài thấy được cõi giới của cha mẹ đã quá vãng thời này mà còn có năng lực để thấy cha mẹ của hàng muôn kiếp nữa. Cái thấy biết của chư Phật  thật vô cùng nhưng phải bày  “phương tiện” hé mở cho chúng sanh thấy biết từng phần mà dẫn dắt cho chúng sanh tìm cầu chân lý. Như khi Ngài chỉ cho Tăng đoàn thấy núi xương khô tại thi lâm đã nói rằng: “ Trong đống xương này bao đời kiếp có những người đã sinh ra ta và những người do ta sinh ra…”(Kinh Báo hiếu Phụ mẫu ân). Qua những pháp thoại đơn giản này cho chúng ta thấy công ơn sinh thành, dưỡng dục và tình thương của cha mẹ đối với con cái thật vô cùng tận không thể lấy gì báo đáp được – muốn báo đền ấn đức ấy con hiếu phải thực hiện đạo Hiếu theo đúng chánh Pháp, theo đúng lời Phật dạy.

Tôn vinh ân đức của cha mẹ đến tuyệt đối, ai người tán tận lương tâm xúc phạm hai đấng sinh thành dẫn đến tử vong sẽ muôn đời thọ hình nơi ngục vô gián không có ngừng khổ sở dù trong  giây phút, và không có ngày ra.

Hiếu với cha mẹ hiện đời và làm điều thiện tương cứu trong gia đình, xã hội đây là cách của dòng suối tình thương chảy từ trên nguồn cao xuống thấp. Thiếu tình thương từ nguồn cội chân thật thì các dòng xa dù gộp lại  bao nhiêu cũng chỉ là nhất thời.

Bây giờ chúng ta hãy bàn về phương pháp báo hiếu mà đức Phật chỉ bày cho đại đức Mục Kiền Liên:

Bèn kêu Mục-thị đến gần,
Truyền cho diệu-pháp ân-cần thiết thi

Rằm tháng bảy là ngày Tự-tứ
Mười phương Tăng đều dự lễ này
Phải toan sắm sửa chớ chầy

Lòng hiếu-thảo của ông dầu lớn,
Tiếng vang đồn thấu đến cửu-thiên
Cùng là các bực Thần-kỳ
Tà, ma, ngoại-đạo, bốn vì Thiên-vương

Cộng ba cõi sáu phương tu-tập,
Cũng không phương cứu-tế mẹ ngươị
Muốn cho cứu đặng mạng người,
Phải nhờ thần-lực của mười phương Tăng.

………..

Cứu tội đồ ra khỏi địa ngục đối với các bậc thần thông là chuyện không khó, nhưng cứu tâm thức của người đó ra khỏi tâm báo chướng để dắt đưa họ về chánh Đạo, chuyện này phải nương nhờ thần lực, oai đức của mười phương thánh phàm tăng cộng lại nhất tâm hướng nguyện di chuyển núi nghiệp, tát khô biển nghiệp cho nạn nhân sám hối tự tâm giũ sạch bao nghiệp tội. Muốn làm được công việc này tín chủ Mục Kiền Liên phải vận động sự hỗ trợ của thân thiết, họ hàng gom góp tịnh tài không tiếc phát tâm cúng dường tứ sự cho muôn ngàn chư Tăng hội tập đầy đủ – Và chư Tăng đã phá vỡ  núi nghiệp Ngạ quỷ nâng Mục Liên mẫu sinh thiên. Không những cha mẹ hiện đời được giải thoát mà cả cha mẹ từ bảy đời trước cũng được siêu thăng. Phương pháp này đã được đức Phật chấp thuận cho Mục Liên thực hiện và khuyến khích cho Phật tử các đời sau cũng có thể phát tâm thực hiện suốt hơn 25 thế kỷ qua.

Chúng ta thấy sự đoàn kết bằng sức mạnh của con người, của toàn dân đã đem lại những sức mạnh có thể thay đổi được hoàn cảnh một xã hội, một Dân tộc, nhưng sức mạnh ấy phải phát xuất từ ý chí nung nấu nhất thời – Khác hẳn với sự nhóm chứa tích tụ công đức an nhiên, nhất tâm của các bậc thánh phàm tăng bằng giới thể thanh tịnh tợ lưu ly, bằng chánh đức đạo hạnh tinh cần đủ để xoay chuyển cả vũ trụ càn khôn, phá tan đi mê chướng như đia ngục trong tâm mọi người bằng lòng từ mẫn, bằng duyên khởi từ ngày Vu Lan Thắng hội năm xưa.

Đức Quảng

 

 

Bài khác nên xem

Thái tử Tất-Đạt-Đa xuất gia: Biểu tượng của TỪ BI, TRÍ HUỆ và DŨNG LỰC.

Huệ Quang GĐPTVN

Tiểu sử Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Thủ

Huệ Quang GĐPTVN

Tâm thư Phật Đản PL.2566 của Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ

Huệ Quang GĐPTVN