Video: Môn đồ pháp quyến thọ tang Đức Trưởng Lão HT Thượng Thủ

Quay và biên tập video: trang nhà GĐPT Thế Giới.

Bài khác nên xem

Kết Khóa Trại Lôc Uyển 16 – BHD Khánh Hòa

datthinh

BHD. Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức lễ khai khóa Bậc Lực năm 2017

Tâm Lễ

Tổ Đình Tường Vân- Huế

phuocthanh