Thông tư : 11.093/HDTƯ/TB – Trang nhà GĐPT Việt Nam

Thông tư về trang nhà Gia Đình Phật Tử Việt Nam – http://gdptvietnam.com

 

 

 

Bài khác nên xem

Nội dung các Văn kiện Đại hội – 4 Tiểu ban

datthinh

Đơn Kiến Nghị Gởi Trưởng Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Tỉnh Quảng Nam

phuocthanh

BHD TƯ GĐPT Việt Nam tổ chức chiêm bái Phật ngọc tại chùa Pháp Vân

phuocthanh