Thơ: Niệm Ân Chân Nguyên của Thầy Thích Đồng Tín

Bài khác nên xem

Thiệp Xuân

phuocthanh

Nhạc Karaoke: Rợp Trời Lam – Đức Quảng

ducquang

THÔI

Linh Nguyên