Thiền Ca: Lời Qua Tiếng lại

Có những Thiền ca để mỗi người soi chiếu tự mình – Thắng trăm vạn quân không bằng tự thắng:

Bài khác nên xem

Nhạc phẩm: Mẹ Hiền Quan Âm – Trần Nhật Thành

ducquang

Nhạc Karaoke: Hoài Cảm – Thơ Phan Hồng Liên

ducquang

Nhạc phẩm: Đoàn Liên Hương – Hoàng Cang

ducquang