Quyết định số : 12.057/HDTƯ/TB ngày 24.06.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 12.057/HDTƯ/TB ngày 24.06.2012  V/v Duyệt Y thành phần nhân sự BHD DakLak nhiệm kỳ 2012 – 2016

 

Bài khác nên xem

Bản Tin 5: Ôi Uy Nghiêm Bóng Chùa Từ Đàm

ducquang

Nội dung các Văn kiện Đại hội – 4 Tiểu ban

datthinh

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam Phân Ưu

ducquang