Nhất tâm nguyện cầu

BAN HƯỚNG DẪN BÌNH THUẬN

NHẤT TÂM CẦU NGUYỆN

Bài khác nên xem

BHD Khánh Hòa thành kính phân ưu

Huệ Quang GĐPTVN

(Hình ảnh) Lễ nhập liệm HTr Đồng Đào – Trần Thị Thúy Hồng

nhuanphap

BHD.GĐPT Khánh Hòa thành kính phân ưu

1 comment

luong quang trung 27/07/2011 at 16:43

em thay mat gdpt khanh tra nguyen cau huong linh cua anh NGUYEN NGO NGUYEN SI THIEU cau cho huong linh cua anh duoc vang sanh cuc lac quoc
NAM MO TIEP DAN DAO SU ADIDAPHAT

Comments are closed.