Nhạc: Pháp Âm Bồ Tát _ Nguyễn Hải Hà Lan Phương

Tiếng Pháp loa vang rền trong khắp cõi

Khuyên giữ gìn nền Đạo đức lương tri

Tiếng Hải triều từng đợt diệt sân si

Hòa chung với Diệu âm tan thống khổ

Nhat dai ton suzPhapAmBoTat newz

Bài khác nên xem

Nhạc Lý Căn bản (8)

ducquang

Anh Nguyên Ngộ gởi thơ cho Đại Hội

phuocthanh

Bác Gấm

nhuanphap