Nhạc: Mừng Chu Niên 60 Năm – Đức Quảng

GĐPT Chánh Thọ mừng Chu Niên 60 năm sinh hoạt liên tục không gián đoạn:

Sáu mươi năm vui  bần cư  thủ đạo

đường chông gai là hoa gấm muôn trùng

Dẫu nhà nghèo làm con thảo tôi trung

hơn phú quí mà gian tâm phi đạo

1 Mung Chu nien 60AChu nien 6041z

Bài khác nên xem

Nhạc: Đường Chiều Quê

ducquang

Bản trường ca đa tạ

nhuanphap

Nhạc Karaoke: Lam Ca – Đức Quảng

ducquang