MỞ CỬA

(Chỉ nói cùng các em)

ACE chúng mình còn trong thân phận chúng sanh, nghĩa là cần phải tự giải thoát mình ra khỏi sự chi phối của sanh lão bệnh tử và đang tìm con đường giác ngộ vì còn đang ngập chìm trong biển phiền não mê si. Phật lại dạy “Chúng sanh ai cũng có Phật Tánh”, Tổ dạy: “ Tự tánh vốn không thiếu sót điều gì?”. Như vậy tiến trình tu tập là tìm cách mở cửa tâm tánh, là quán chiếu, là soi rọi lấy chính mình để từ tâm tánh không sanh diệt, không thêm bớt, không dơ sạch, ấy ta biết mở cửa bước vào cuộc đời, đời và ta không hai, nên quốc độ sạch trong như lưu ly. Ta bà là tịnh độ, phiền não là Bồ đề nào có cách đâu xa.

Để minh họa ý nghĩa cao thâm trên, tôi xin kể ACE nghe một thiền thoại như sau: “Thiền sư Triều Châu bước vào nhà bếp, đóng các cửa lại và un khói xông lên mịt mùng rồi hét to: Cháy! Cháy! Cháy! Tăng chúng chạy xuống quây quần quanh nhà bếp. Thiền sư hét to trước tiên phải mở được cửa. Tăng chúng đang hoang mang, Hòa thượng Nam Tuyền rút xâu chìa khóa đưa vào qua cửa sổ. Triệu Châu ung dung mở cửa bước ra, trong chốc lác khói trong nhà được giải tỏa, trong ngoài đều sáng sạch. Đại chúng sáng tỏ đạo ý quỳ bạch: “Chúng con tâm lãnh, phải tự mình mở cửa huệ trí, phải tự mình thắp đuốc lên mà đi, chúng con thành kính tri ân. Thế mới biết “Hành thâm thì bát nhã trí khai vậy”./.

(Thị Nguyên)

Bài khác nên xem

Bốn mươi công án của Vua Trần Thái Tông – Thiền Sư Nhất Hạnh dịch

phuocthanh

Bhimrao Ramji Ambedkar người đã giúp cho Phật Giáo hồi sinh ở Ấn Độ

phuocthanh

Kinh Tám điều Giác Ngộ của các Bậc Đại Nhân

phuocthanh