Hình ảnh đêm lửa Trại, kỷ niệm chu niên lần thứ 20 GĐPT Khánh Long (BHD Bình Phước)


Bài khác nên xem

Đoàn ca Nữ Oanh Vũ “Tươi” – Võ Thiện Hải

ducquang

Viếng anh

datthinh

Về: Bài thơ ” Mất Mẹ” của Xuân Tâm

ducquang