HÀNH TU VÀ VĨNH MINH DIÊN THỌ

Trong cuốn DUY TÂM LUẬN trong kinh điển Đại thừa của Thầy NGUYÊN HIỀN có ghi lại câu chuyện rằng:

“Một hôm Ngô Việt Vương đến chùa lễ Phật có hỏi ngài VĨNH MINH DIÊN THỌ rằng: Thời nầy có bậc chân nhân nào khác không?” Đại sư đáp có Hòa thượng Hành Tu có đôi tai dài chính là Phật Định Quang ứng thân. Vua tìm đến ngài HÀNH TU cung kính đảnh lễ tôn xưng ngài là ĐỊNH QUANG NHƯ LAI ra đời. Ngài Hành Tu bảo Vĩnh Minh đại sư thật khéo nhiều lời. Ông ta cũng chính là Phật A Di Đà ứng thân đó. Nói xong HÀNH TU ngồi yên mà hóa. Ngô Việt Vương vội vã trở về chùa VĨNH MINH định gạn hỏi hết, nhưng đến nơi ngài VĨNH MINH cũng vừa mới thị tịch. Kể từ đó người ta lấy ngày sinh của ngài VĨNH MINH 17 tháng 11 làm ngày vía Đức Phật A Di Đà vậy./.

(Thị Nguyên)

Bài khác nên xem

Suy gẫm về sự kiện xuất gia của Bồ-tát Tất Đạt Ta

phuocthanh

Bảo Tháp của Cố Hòa Thượng Thích Thiện Minh

datthinh

Tiểu sử Thánh Tử Đạo: Đại Đức Thích Thanh Tuệ tự thiêu ngày 13.8.1963

phuocthanh