HÀNH TU VÀ VĨNH MINH DIÊN THỌ

Trong cuốn DUY TÂM LUẬN trong kinh điển Đại thừa của Thầy NGUYÊN HIỀN có ghi lại câu chuyện rằng:

“Một hôm Ngô Việt Vương đến chùa lễ Phật có hỏi ngài VĨNH MINH DIÊN THỌ rằng: Thời nầy có bậc chân nhân nào khác không?” Đại sư đáp có Hòa thượng Hành Tu có đôi tai dài chính là Phật Định Quang ứng thân. Vua tìm đến ngài HÀNH TU cung kính đảnh lễ tôn xưng ngài là ĐỊNH QUANG NHƯ LAI ra đời. Ngài Hành Tu bảo Vĩnh Minh đại sư thật khéo nhiều lời. Ông ta cũng chính là Phật A Di Đà ứng thân đó. Nói xong HÀNH TU ngồi yên mà hóa. Ngô Việt Vương vội vã trở về chùa VĨNH MINH định gạn hỏi hết, nhưng đến nơi ngài VĨNH MINH cũng vừa mới thị tịch. Kể từ đó người ta lấy ngày sinh của ngài VĨNH MINH 17 tháng 11 làm ngày vía Đức Phật A Di Đà vậy./.

(Thị Nguyên)

Bài khác nên xem

Tiểu Sử Tỳ Kheo Thích Phổ Hòa(Huynh Trưởng Hồng Liên Phan Cảnh Tuân)

phuocthanh

Tiểu Sử Sư Trưởng thượng Như hạ Thanh Viện Chủ Tổ Đình Huê Lâm và Từ Nghiêm

phuocthanh

Tam tạng Thánh giáo Nam truyền

Áo Lam