Home » Đề tài: Kinh Hoa Nghiêm

Đề tài: Kinh Hoa Nghiêm

Đề tài: Kinh Hoa Nghiêm 

Giảng Sư: TT Thích Nguyên Hiền
Tu học Bậc Lực Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam giảng tại Thiền Viện Tuệ Quang – SG

Ngày 01 tháng 4 năm 2017 

Phần 1

Phần 2

Phần 3

Bài khác nên xem

Đảnh lễ thọ tang Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Trừng Khiết – Ân Sư GĐPT Việt Nam

Huệ Quang GĐPTVN

Giới đức là cao quý nhất

phuocthanh

Đức Đạt Lai Lạt Ma khuyên vượt qua căng thẳng

phuocthanh