“Cống hiến mái tóc thề” gây quỹ cho bệnh nhân Ung Thư Máu – GĐPT Quảng Đức

 After years of growing out our hair and about the same amount of time to find the courage and determination to step up to the challenge, we decided it would be our turn to go bald for Leukaaemia and so began our fundraising. Sau nhiều năm để tóc và lấy nghị lực, nay chúng tôi quyết định cạo trọc cho Bệnh Ung Thư máu và bắt đầu quyên tiền.

1f36c15d6a_GDPT-Quang-Duc-Xuong-toc-Mar-2013-02a

 Knowing that it was for a worthy cause was a definite motivation for us to forge on with the shave even though at times, we had doubts about whether we could achieve our ambitious goal of $5000. 

Mặc dầu được thúc đẩy bởi việc làm ý nghĩa này, cóđôi lúc, chúng tôi hoài nghi là mình không đạt được mục tiêu $5,000.

2bc8ae2585_gdpt-quang-duc-xuong-toc-mar-2013- - Upanh.com

Then came the day of the shave, whether it was luck or by Buddha’s blessing, we were able to share our aspiration with more than one hundred generous people.

Rồi vào đúng ngày xuống tóc, nhờ duyên lành hay nhờ Phật độ, chúng tôi lại được hơn trăm người chứng kiến

8b0dc65f99_gdpt-quang-duc-xuong-toc-mar-2013- - Upanh.com

Surrounded by the overwhelming support from our families, friends, our brothers and sisters of the Quang Duc Buddhist Youth Group and all those present, we were fortunate enough to have our master, Venerable Nguyen Tang, commence our shave with a blessing. There were some tears, some gasps as our dads shaved away our hair but also an appreciation for life as we recognised that there are far worse things to happen than losing our hair.

45be58330c_gdpt-quang-duc-xuong-toc-mar-2013- - Upanh.com
6492d38d73_linh-jenifer-xuong-toc - Upanh.com
491442df5f_gdpt-quang-duc-xuong-toc-mar-2013- - Upanh.com
b6e584419a_gdpt-quang-duc-xuong-toc-mar-2013- - Upanh.com
bc3c4a6331_linh-jenifer-xuong-toc-14 - Upanh.com
ca3ec59800_gdpt-quang-duc-xuong-toc-mar-2013- - Upanh.com

Quảng Thoại – Tạ Thị Thùy Linh

Quảng Tuệ Phương – Đỗ Nguyễn Diểm My

GĐPT Quảng Đức, Melbourne Australia

df1a336b7e_linh-jenifer-xuong-toc-16 - Upanh.com

Chúng tôi được sự hỗ trợ của gia đình, bè bạn, và quý anh chịđoàn viên GĐPT Quảng Đức. Chúng tôi may mắn được chứng minh bởi Thầy của chúng tôi là Thầy Thích Nguyên Tạng, người đã chú nguyện trước khi chúng tôi bắt đầu. Rồi cha chúng tôi bắt đầu hớt tóc. Có vài giọt nước mắt, vài tiếng rên thương tâm khi mái tóc kia rơi xuống. Mái tóc này có là gì so với bệnh tật tai ương trên đời!
e139c45423_wgs-notice - Upanh.com

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Đà Nẵng cầu nguyện Giác linh cố Đại Lão Hoà Thượng cao đăng Phật Quốc

phuocthanh

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam Phân Ưu

ducquang

Tin Buồn

phuocthanh