Chương trình tu học trường kỳ Huynh Trưởng – Bậc Lực

 

( Theo Văn Thư số: 10023/HDTƯ/NH/TB ngày 18.04.2010 )

Thời gian tu học: 05 năm.

NĂM THỨ NHẤT

 A.  ĐÀO LUYỆN NẾP SỐNG TINH THẦN

 1. Giới – Định – Tuệ.
 2. Kinh Pháp bảo đàn.
 3. Kinh Thắng Man.

 B.  ĐÀO LUYỆN KIẾN THỨC CĂN BẢN VÀ CHUYÊN MÔN

 1. Các phương pháp giáo dục trong giáo lý Phật đà.
 2. Tâm lý xã hội (Học viên tự nghiên cứu – Thuyết trình).
 3. Lịch sử truyền bá Phật giáo trên thế giới: Các nước Ấn Độ, Tây Tạng.
 4. Cách tổ chức và điều khiển một lớp dạy nghề.
 5. Công nghệ thông tin (tiếp theo chương trình Bậc Định năm thứ 3).

 

NĂM THỨ HAI

 A.  ĐÀO LUYỆN NẾP SỐNG TINH THẦN

 1. Kinh Pháp Hoa.
 2. Luận Câu Xá.
 3. Tinh thần tự tín tự chủ.

 B.  ĐÀO LUYỆN KIẾN THỨC CĂN BẢN VÀ CHUYÊN MÔN

 1. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất.
 2. Giáo hội Phật giáo Việt Nam sau 1981 (Học viên tự nghiên cứu).
 3. Lịch sử truyền bá Phật giáo trên thế giới: Các nước Mông Cổ, Triều Tiên, Đài Loan, Nhật Bản.
 4. Đạo Phật với vấn đề bảo vệ môi trường.
 5. Công nghệ thông tin (tiếp theo chương trình Bậc Lực năm thứ nhất).

 

NĂM THỨ BA

 A.  ĐÀO LUYỆN NẾP SỐNG TINH THẦN

 1. Triết lý đạo Phật hay Đại cương Kinh Lăng Nghiêm.
 2. Kinh Duy Ma Cật giảng luận.

 B.  ĐÀO LUYỆN KIẾN THỨC CĂN BẢN VÀ CHUYÊN MÔN

 1. Lịch sử truyền bá Phật giáo trên thế giới: Các nước Đông Nam Á: Singapore, Thái Lan, Mã Lai, Lào, Campuchia, Miến Điện.
 2. Phật giáo với sứ mệnh hòa bình.
 3. Máy phát điện.
 4. Công tác cứu trợ của Gia Đình Phật Tử.
 5. Cơ bản về nghệ thuật và kỹ thuật đắp phù điêu.
 6. Công nghệ thông tin (tiếp theo chương trình Bậc Lực năm thứ hai).

 

NĂM THỨ TƯ

 A.  ĐÀO LUYỆN NẾP SỐNG TINH THẦN

 1. Kinh Kim Cang (Tinh yếu).
 2. Tinh thần phá chấp.

 B.  ĐÀO LUYỆN KIẾN THỨC CĂN BẢN VÀ CHUYÊN MÔN

 1. Tinh thần Phật giáo trong đời sống xã hội.
 2. Những di tích lịch sử và những thắng cảnh tại Tỉnh nhà (Soạn theo đơn vị Tỉnh).
 3. Lịch sử truyền bá Phật giáo trên thế giới: Các nước phương Tây.
 4. Gia Đình Phật Tử qua các giai đoạn phát triển (Học viên soạn bài – Nhóm hội thảo góp ý – Bài và Biên bản Hội thảo chuyển về BĐHBL Trung Ương).
 5. Công nghệ thông tin (tiếp theo chương trình Bậc Lực năm thứ ba).

 

NĂM THỨ NĂM

 A.  ĐÀO LUYỆN NẾP SỐNG TINH THẦN

 1. Phẩm Nhập Pháp Giới (Kinh Hoa Nghiêm).
 2. Triết học Phật giáo trong Kinh Hoa Nghiêm.
 3. Triết học Trung Quán.

 B.  ĐÀO LUYỆN KIẾN THỨC CĂN BẢN VÀ CHUYÊN MÔN

 1. Đại cương triết học Phật giáo ( Huynh trưởng học viên nghiên cứu – Thuyết trình – Hội luận).
 2. Phật giáo với kinh tế.
 3. Công nghệ thông tin (tiếp theo chương trình Bậc Lực năm thứ tư).

 

Bài khác nên xem

GĐPT Cam Ranh tu Bát Quan Trai giới lần thứ 2 năm 2015

BHD GĐPT Biên Hòa: Khai khóa bậc Lực – năm 2021

BHD Trung ương GĐPT Việt Nam tổ chức kỳ thi kết khóa bậc Lực năm 2022

Huệ Quang GĐPTVN