CHT GĐPT Việt Nam – Tu Học Thường Kỳ – Tháng 11 Năm 2011 tại Tu Viện PHÁP VÂN.

Sáng ngày 20 tháng 11 năm 2011,Với sự thương tưởng của Hòa thượng Viện chủ cùng Đại đức Phó trú trì và đại chúng Tu Viện PHÁP VÂN; Anh chị em Cựu Huynh trưởng  GĐPT Việt Nam ; đã vân tập Tu học theo chương trình năm 2011. Toàn thể Cựu huynh trưởng hiện diện đã thấm nhuần Pháp lạc do Thầy Thích Nhuận Châu,
Cố vấn Giáo hạnh GĐPTVN đặc trách CHT ĐS GĐPTVN  giảng dạy  .

Cựu Huynh trưởng  GĐPT Việt Nam

Bài khác nên xem

BĐD GĐPT vùng Trúc Lâm (BHD GĐPT Đồng Nai) Tổng kết năm sinh hoạt 2012

phuocthanh

BHD Trung ương GĐPT Việt Nam tổ chức Lễ thọ cấp Tấn (niên khóa 2022)

nhuanphap

Khánh Hòa: GĐPT hỗ trợ Đại Giới Đàn Quảng Đức

nhuanphap