CHIẾN TRANH

Tham Lam Sân Hận và Si Mê đã khiến Thân Khẩu Ý Hành nên sự chẳng lành tạo sự tranh chấp dẫn đến chiến tranh. Trong kinh số 8 phẩm Ngũ Vương kinh Tăng Nhất kể lại một cuộc chiến giữa A Tu La và Chư Thiên rằng:

Trước khi xuất binh trời Đế Thích dặn các Thiên Tử nếu thắng trận phải bắt cho được vua A Tu La  là TỲ MA CHẤT ĐA trói năm vòng đem về đây.

Tỳ Ma Chất Đa cũng bảo quân của mình nếu thắng chư Thiên phải bắt vua trời là Đế Thích đem về đây cho ta.

Kết quả trận ấy chư thiên thắng vua A Tu La là Tỳ Ma Chất Đa bị bắt trói năm vòng đem về đặt trên ghế ngồi trước cung Trung môn của Đế Thích. Tại đây Tỳ Ma Chất Đa thấy không khí thanh bình tao nhà chư thiên qua lại giao du rong chơi bình đẳng và thọ dụng các sự vui chơi không chương ngại không bát nháo như vương Quốc A Tu La nên ông ta nghĩ  Đế Thích nắm Chánh Pháp, mình đã sai khi phát động cuộc chiến tranh nầy. Tỳ Ma Chất Đa vô cùng ngỡ ngàng năm vòng dây buộc tự nhiên biến mất, thân tướng A Tu La đẹp rạng rỡ không khác chút nào so với các thiên tử và ông tha hồ rong chơi thọ hưởng dục lạc một cách thoải mái.

Cho nên là Phật tử chúng ta phải biết THAM SÂN SI khiến THÂN KHẨU Ý hành sự chẳng lành đây là MA chúng ta quyết tránh. Biết lỗi và thành tâm sám hối vâng làm những việc lành là cây kiếm báu dứt sạch những trói buộc trong phiền nảo khổ đau chấm dứt chiến tranh từ trong ý thức vậy./.

(THỊ NGUYÊN)

Bài khác nên xem

Quy Y Tam Bảo

datthinh

Thánh Tích Kushinagar (tt), nơi đức Phật nhập Niết-bàn

phuocthanh

Lịch sử Đức Phật Thích Ca – Kỳ 1

datthinh