CHÂN NHÂN A LA HÁN

2029114_150112023_2

Trong kinh Kim Cang Thế Tôn dạy “Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng” có nghĩa phàm việc gì có tướng thảy đều không thật cả. Bởi vậy cùng trong kinh ấy Phật có câu kệ rằng:

Nhược dĩ sắc kiến ngã,

Dĩ âm thanh cầu ngã.

Thị nhơn hành tà đạo

Bất năng kiến Như Lai.

Có nghĩa: Nếu lấy sắc thấy ta

Lấy âm thanh cầu ta

Là làm việc tà đạo

Không thể thấy Như Lai.

Để làm sáng tỏ ý nghĩa thâm mật mà khó nắm bắt ấy, tôi xin kể một câu chuyện ghi trong kinh Trung Bộ số 18 MadhuPindika No.26 (1150) hay kinh số 9 Bộ Tăng Nhất Phẩm 40 như sau:

Một hôm vua Ba Tư Nặc đến thăm Phật tại vườn Cấp Cô Độc thấy có một đoàn người gồm: 7 vị Ni Kiền Tử, 7 vị Tu lỏa hình, 7 vị phạm chí, 7 vị Bà La Môn nghiêm túc kinh hành vừa qua khu vực nầy. Nhà vua bạch:

– Con xem quý vị nầy đếu là kẻ tri túc, thiểu dục không có sản nghiệp, không ham lợi dưỡng, không khác bậc “CHÂN NHÂN A LA HÁN”.

Phật ôn tồn kể cho vua nghe: “Ngày xưa trong quá khứ lâu xa cũng có một đoàn người như vậy. Kẻ chỉ chuyên tu khổ hạnh, Kẻ chỉ ăn ngày một hạt cỏ, Kẻ lấy cỏ làm y phục. Nhưng lại lấy công đức nầy cầu mai sau làm đại quốc vương, làm vua cỏi trời Tứ Thiên Vương, hoặc Phạm vương Đế Thích. Ông A Tư Đà muốn cho thế nhân biết cái tướng chỉ là hư vọng nên hiện thân làm một Bà La Môn đi trước họ. Họ tức giận nắm tay bụm nước chú thuật biến ông A Tư Đà thành tro đất, không ngờ thân thể ông A Tư Đà chẳng những không hủy hoại mà lại còn rực tỏa hào quang lấn át cả ánh sáng của mặt trời nên sợ hãi bỏ chạy. Nhưng họ không triển khai được thần thông diệu lực mà đứng nguyên một chổ. A Tư Đà dạy: “Chẳng có thể dùng hình thức và phương pháp tu hành như quý vị mà đạt được sở nguyện. Chỉ có nhiếp phục thân khẩu ý hành thanh tịnh, mới sở cầu như ý”, rồi ngài A Tư Đà mới thu lấy phép màu để cho đoàn người ra đi. Đến đây Phật bảo vua chỉ có Phật và Bồ Tát mới biết thánh nhân hiền nhân còn kẹt những gì và rõ biết căn kẻ gốc ngọn của vạn pháp.

Lúc bấy giờ Vua Ba Tư Nặc mới đãnh lễ Phật tuyên hứa sẽ như Pháp vâng làm. Bởi vậy với tri kiến hạn hẹp của chúng ta hãy thận trọng trong việc đánh giá phê phán các sự kiện trong cuộc sống ngược lại còn phải nhìn đời bằng con mắt quán chiếu, mới tránh được sai lầm xin chân thành đa tạ những ai đã lướt qua những dòng nầy./.

(THỊ NGUYÊN)

Bài khác nên xem

Để mong ước trở thành hiện thực

phuocthanh

Tiểu Sử Bồ Tát Thích Quảng Đức (1897-1963)

phuocthanh

Luân Hồi

phuocthanh