BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Lễ Bố Tát lần 2 năm Giáp Ngọ

2
Phải khẳng định rằng những người đi theo lộ trình của đức Phật mà không tôn trọng giới pháp thì không thể thành Phật được. Tính cách quan trọng và cao quý của giới theo Phật dạy được ví như ánh sáng mặt trời, mặt trăng, như ma ni bảo châu, anh lạc châu.

Mặt trời, mặt trăng tỏa ánh sáng cho muôn loài sinh sống, phát triển. Thiếu hai thứ ánh sáng này tất cả sinh vật không thể tồn tại được. Cũng vậy, nhờ có giới pháp soi đường dẫn lối, chúng ta mới có thể tiến bước trên con đường đạo hạnh và nuôi lớn giới thân, huệ mạng của bản thân mình cũng như tỏa bóng mát an lành cho chúng sanh nương nhờ. Chính những thành quả ấy đưa chúng ta đến quả vị Hiền thánh.

 Giới ví như ma ni bảo châu, tức người thọ lãnh và giữ gìn được giới thì họ sạch được nghiệp và còn tác động cho người có nhân duyên, căn lành gặp họ cũng tiêu trừ được nghiệp chướng.

 Giới được ví như anh lạc châu, một thứ báu cao quý nhất, vượt hơn hẳn mọi thứ báu vật của thế gian. Ai tu hành có được anh lạc châu sẽ được Trời người cung kính, cúng dường.

 Vào lúc 20h ngày 15.10 năm Giáp Ngọ, tại Chùa Long Vĩnh, Huynh Trưởng GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tham dự lễ bố-tát, Thượng Tọa Thích Quảng Tánh, Tri sự Chùa Long Vĩnh, đã đọc giới nhằm giúp chư hành giả luôn sống trong tinh thần của giới luật, thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới, Định, Tuệ. Lễ bố tát nói theo nghĩa rộng là ngày trai giới để dọn mình, trưởng dưỡng thiện căn tịnh trừ nghiệp chướng của hàng Phật tử. Ngày ấy cũng là ngày mà các tăng sĩ nói riêng các Phật tử tại gia nói chung tập họp về các trụ xứ để tựng giới điều mà mình đã thọ. Đây cũng là trách nhiệm và bổn phận của hàng Phật tại gia sống gần với đời sống của bậc A La Hán, tạo nhân xuất thế về sau. Lễ Bố Tát hoàn mãn lúc 23h cùng ngày.

 Vp BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn

1.jpg

2.jpg

3.jpg

3AB.jpg

4.jpg

5.jpg

Bài khác nên xem

BHD Gia Định: Khai mạc Liên trại HLHT Huyền Trang 6 – A Dục 21 – Lộc Uyển 28

nhuanphap

(BHD Gia Định) Khai mạc Liên trại HLHT A Dục 24 – Lộc Uyển 32

nhuanphap

BHD GĐPT Lâm Đồng: Lễ tưởng niệm và Thọ tang Cố Trưởng lão Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn

phuocthanh