BHD GĐPT Bình Định nhất tâm cầu nguyên chơn Linh Anh Nguyên Truyền Vãng sanh Phật quốc

N.Truyền

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Bình Định nguyện cầu chơn linh Vãng Sanh Phật Quốc

phuocthanh

Cáo phó

phuocthanh

BHD GĐPT Đồng Nai Kính viếng

phuocthanh