Ban Hướng Dẫn Quảng Đức-Saigon Kính viếng

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Toàn thể GĐPT Quảng Đức Sài Gòn chắp tay hướng vọng về người anh đã sống trọn cuộc đời hộ pháp vệ đạo giữ gìn và phát triển đại gia đình áo Lam

Bài khác nên xem

TRẠI VẠN HẠNH VIII – TRUNG ƯƠNG GĐPT VIỆT NAM – NĂM 2022

Huệ Quang GĐPTVN

BHD GĐPT Bình Định Báo Tang

Huệ Quang GĐPTVN

GDPT Đức Hưng (BHD GĐPT Gia Định) tổ chức Lễ cài hoa Hiếu hạnh

phuocthanh