Ban Hướng Dẫn Quảng Đức-Saigon Kính viếng

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Toàn thể GĐPT Quảng Đức Sài Gòn chắp tay hướng vọng về người anh đã sống trọn cuộc đời hộ pháp vệ đạo giữ gìn và phát triển đại gia đình áo Lam

Bài khác nên xem

Cảm tạ

nhuanphap

Hiệp Kỵ GĐPT Bình Định năm 2018 – PL 2562

BHD Lâm Đồng viếng phúng viếng nhạc mẫu của anh Nguyên Bảo Trần Nho TTK/BHD/LĐ

phuocthanh