Bài Ca Cuối Lửa hay Đêm giã từ – Anh Lạc

Xin chú ý! Bài ca này có nhịp 6/8 tức là ca chậm rãi – Khi hát không vỗ tay, không đàn hay gõ nhịp. Giống như bài ca chia tay Dây thân ái, bài này cũng thuộc nghi thức tàn lửa của Gia Đình Phật Tử.

Bài khác nên xem

Video: Ca khúc Bản Thệ Lăng Vân – Ns Quảng Đức

Áo Lam

Video: Điếu văn tưởng niệm Đức Trưởng lão HT Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ

Áo Lam

Đoàn ca: Thiếu Nữ Áo Lam – Minh Kim

ducquang