Anoma-Ni Liên – Trương Công Oai, Bửu Ấn

Đây là bài Trại ca trại huấn luyện Đội, Chúng trưởng GĐPT – Lời Trương Công Oai,nhạc Bửu Ấn viết cho Trại huấn luyện Lâm Đồng – Các BHD tùy nghi sử dụng

 

 

Bài khác nên xem

Chương trình huấn luyện Đội Chúng Trưởng – Anoma NiLiên

datthinh

BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức khai mạc Trại AnoMaNiLien-Tuyết Sơn

phuocthanh

Tinh thần đồng đội

datthinh