6 Bài hát Bậc Chân Cứng

Đây là những bài hát được quy định trongchương trình Văn nghệ về thanh nhạc cho Bậc Chân Cứng.

( Tài liệu Tu học Ngành Đồng – Bậc Chân Cứng

do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2004 – PL 2548 )

 

Bài khác nên xem

Niết bàn

datthinh

Ý nghĩa và giá trị của nghi lễ

datthinh

Hội đồng thi Cam Ranh: Kỳ thi kết khóa Bậc Lực, niên khóa 2017

Huệ Quang GĐPTVN