6 Bài hát Bậc Chân Cứng

Đây là những bài hát được quy định trongchương trình Văn nghệ về thanh nhạc cho Bậc Chân Cứng.

( Tài liệu Tu học Ngành Đồng – Bậc Chân Cứng

do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2004 – PL 2548 )

 

Bài khác nên xem

Chuyện đạo : Đức Phật với La Hầu La

datthinh

Lịch sử kết tập Kinh luật lần thứ nhất TT. Thích Phước Sơn

phuocthanh

Chương trình tu học Bậc Hướng Thiện

datthinh