BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tổ chức thọ trì giới pháp Quan Trai năm 2016

1

Bát quan trai giới là một pháp tu vô cùng lợi ích cho Phật tử tại gia. Trong thời gian tu hành ấy, thân, khẩu, ý của người thọ giới được hoàn toàn thạnh tịnh, tuy chỉ có 24 giờ đồng hồ, nhưng 24 giờ ấy còn quý báu hơn cả một đời của người không tu hành. Tuy lượng rất ít, mà phẩm lại nhiều vô cùng. Nó chỉ là giọt nước, nhưng là một giọt nước trong sạch hoàn toàn, cho nên nó còn quý hơn cả một ao nước đục bùn nhơ, nó chỉ là một viên ngọc nhỏ xíu, nhưng đó là viên ngọc Ma ni, nên nó còn quý hơn trăm ngàn châu báu khác.

Sáng ngày, vào lúc 7h30 ngày 16.01.2016; BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tổ chức thọ trì giới pháp Quan Trai cho gần 130 Huynh Trưởng cấp Dũng và Huynh Trưởng cấp Tấn.

Quang lâm chứng minh – giới sư Ni Sư Thích Nữ Như Tường  Trụ Trì Như Thị Thất, trong phần khai thị Ni Sư giới sư “… Khổ hải vô biên, nếu không có thuyền từ thì không sao lên được bờ giải thoát; luân hồi mờ mịt, nếu thiếu hẳn tịnh giới thì khó mà ra khỏi cảnh tối tăm. Chính chư Phật cũng nhờ giới mà thành chánh quả. Bất luận đại thừa, tiểu thừa, thế gian hay xuất thế gian không ai là không thọ trì giới pháp mà được hưởng quả an vui. Ngặt nỗi hàng tại gia bị trần lụy đoanh vây, không thể chung thân theo dõi! Vì thế đức Như Lai phương tiện chế ra giới pháp này dạy cho hàng tại gia mỗi tháng gặp ngày trai phải một ngày một đêm thọ trì. Công đức của giới bát quan trai này, nó là tịnh nhơn vô lậu hơn tất cả phước báo nhơn thiên và là con đường thẳng đến đạo quả vô thượng bồ đề…”

Sau phần khai giới, các giới tử được nghe bài thuyết pháp của Ni Sư Trụ Trì, thọ trai, kinh hành.  Đến đầu giờ chiều Hòa Thượng Thích Minh Tâm phó Trưởng Ban – Ban Thường Trực Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Việt Nam ban Pháp thoại.

Khóa tu kết thúc lúc 7h30  ngày 17.01.2016. Toàn thể giới tử ra về rất hoan hỷ và vui mừng được sống một ngày, một đêm được tụng kinh, nghe pháp, kinh hành và lễ bái… với mục đích thanh tịnh thân tâm, ly dục và giải thoát.

 Ban Biên Tập

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

25

26

27

28

29

30

31

32

34

35

36

37

38

39

Bài khác nên xem

(GĐPT Gia Định) Khai mạc giai đoạn 2 Liên trại Huấn luyện Huynh trưởng

nhuanphap

Lễ Húy Nhật lần thứ 38 Đức Đệ Nhị Tăng Thống GHPGVNTN

phuocthanh

Đại lễ Trai đàn Chẩn tế tại Tu Viện Quảng Hương Già Lam ngày 27.11.2012

phuocthanh