12 Lời Xưng Tán Cẩn Bái Đức Phật Thích Ca Mưu Ni

1 Phat dan 13 VN

Thập Nhị Cẩn Bái Đức Bổn Sư (Mười hai lạy Đức Bổn Sư):

1. A Tỳ Ngục Tốt, Sơ Phát Thiện Tâm: Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
2. Đâu Xuất Giáng Thần, Ma Da Ứng Mộng: Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
3. Hoàng Cung Thát Chất, Hiện Trú Thai Tạng: Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
4. Lâm Tỳ Ni Viên, Vô Ưu Thọ Hạ, Thị Hiện Đản Sinh: Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
5. Du Quán Tứ Môn, Sinh Lão Bịnh Tử: Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
6. Bán Dạ Du Thành, Xuất Gia Tầm Đạo: Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
7. Thanh Sơn Đoạn Phát, phỏng Đạo Tầm Sư: Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
8. Tuyết Lãnh Tu Hành, Lục Niên Khổ Hạnh: Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
9. Bồ Đề Thọ Hạ, Hàng Phục Ma Binh, Dạ Đổ Minh Tinh, Đạo Thành Chánh Giác: Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
10. Tứ Thập Cửu Niên, Thuyết Pháp Độ Sinh: Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
11. Ta La Song Thọ, Thị Hiện Niết Bàn: Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
12. Lưu Bố Xá Lợi, Phước Lợi Nhơn Duyên: Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Bài khác nên xem

Câu Chuyện Lửa Tàn – Cơn Đại Hồng Thủy

ducquang

Đức Phật hiện diện giữa cuộc đời của Nguyễn Thế Đăng

phuocthanh

Phật Dạy Vua Ưu Điền Dùng Chánh Pháp Trị Nước

phuocthanh