12 Lời Xưng Tán Cẩn Bái Đức Phật Thích Ca Mưu Ni

1 Phat dan 13 VN

Thập Nhị Cẩn Bái Đức Bổn Sư (Mười hai lạy Đức Bổn Sư):

1. A Tỳ Ngục Tốt, Sơ Phát Thiện Tâm: Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
2. Đâu Xuất Giáng Thần, Ma Da Ứng Mộng: Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
3. Hoàng Cung Thát Chất, Hiện Trú Thai Tạng: Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
4. Lâm Tỳ Ni Viên, Vô Ưu Thọ Hạ, Thị Hiện Đản Sinh: Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
5. Du Quán Tứ Môn, Sinh Lão Bịnh Tử: Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
6. Bán Dạ Du Thành, Xuất Gia Tầm Đạo: Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
7. Thanh Sơn Đoạn Phát, phỏng Đạo Tầm Sư: Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
8. Tuyết Lãnh Tu Hành, Lục Niên Khổ Hạnh: Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
9. Bồ Đề Thọ Hạ, Hàng Phục Ma Binh, Dạ Đổ Minh Tinh, Đạo Thành Chánh Giác: Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
10. Tứ Thập Cửu Niên, Thuyết Pháp Độ Sinh: Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
11. Ta La Song Thọ, Thị Hiện Niết Bàn: Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
12. Lưu Bố Xá Lợi, Phước Lợi Nhơn Duyên: Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Bài khác nên xem

DIỆU PHÁP LIÊN HOA KINH

nhuanphap

Pháp Tự Tứ Của Tăng

phuocthanh

Trên con đường trầm lặng của Đông phương

Áo Lam