Văn thư số : 12.053/HDTƯ/TB ngày 02.06.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Văn thư số : 12.053/HDTƯ/TB ngày 02.06.2012 V/v Mời họp sơ kết thượng bán niên năm 2012 và bàn các nội dung quan trọng liên quan Đại hội Huynh trưởng GĐPT Việt Nam.

 

 

 

Bài khác nên xem

Văn thư số : 12.049/HDTƯ/TB ngày 28.05.2012

datthinh

Lễ Thọ Cấp Tấn

phuocthanh

Quyết Nghị Đại Hội GĐPTVN TG III tại Bangkok

ducquang